Home > สินค้า

สินค้า

เกจของ Solartron มีให้เลือกหลากหลายตามประเภทความต้องการในหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการ ความละเอียดสูง ค่าความถูต้องแม่นยำระดับไมครอน มีความหยืดหยุ่นในการใช้งานหลากหลาย เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสายงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเแบ่ง หมวดสินค้าได้ดังนี้

หลักการทำงาน  :  Linear Variable Differential Transformer LVDT เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างประกอบด้วย ขดลวดปฐมภูมิหนึ่งชุดอยู่ตรงกลาง และขดลวดทุติยภูมิจำนวนสองชุดต่ออนุกรมกัน ทั้งสองชุดนี้มีจำนวนรอบที่เท่ากันแต่มีทิศทางการพันขดลวดตรงข้ามกัน เมื่อขดลวดปฐมภูมิได้รับการกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากภายนอก จะมีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิทั้งสองชุด โดยค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับขดลวดทุติยภูมิแต่ละชุดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแกนเคลื่อนที่ (movable core) โดยถ้าแกนอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองชุดพอดี แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับขดลวดทุติยภูมิทั้งสองชุดจะมีค่าเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ LVDT จึงมีค่าเท่ากับ 0 โวลต์ หรือเรียกว่า ตำแหน่งศูนย์ (Null Position) ถ้าแกนเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา และเมื่อแกนเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิด้านขวามากกว่าด้านซ้าย

จุดเด่นของ LVDT ที่ได้  เนื่องจากไม่มีการสัมผัสหรือเสียดสีใด ๆ กับขดลวดจึงไม่เกิดแรงเสียดทาน ทำให้มีค่าความละเอียด (resolution) ความไว (sensitivity) และความแม่นยำ (accuracy) สูง มีเสถียรภาพในการใช้งานสูง มีค่าความเป็นเชิงเส้นที่ดี ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ มีค่าฮีสเตอร์รีซีส (hysteresis) ต่ำ มีรูปแบบที่เรียบง่ายจึงง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานและการติดตั้ง สามารถนำไปใช้งานได้หลายลักษณะ รวมถึงสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่มีความร้อนสูงรวมถึงหน้างานที่มีฝุ่นและละอองน้ำได้