Home > เซนเซอร์ LVDT

เซนเซอร์ LVDT

 

การตรวจสอบระยะที่อาศัยเซนเซอร์ที่เรานิยมเรียกว่า ทรานสดิวเซอร์ดิสเเพลสเมนท์ LVDT (Linear Vareiable Displacement Transducer) ใช้สำหรับวัดตำแหน่งหรือระยะขจัด (displacement) ใช้หลักการเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้นซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดตำแหน่งเช่นกัน แต่หลักการทำงานนั้นจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างภายในของ LVDT จะประกอบไปด้วย ขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding)