Home > Uncategorized > Standard Gauge

Standard Gauge

เกจทรงปากกา ชนิดสปริงกด ซึ่งเป็นเกจมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การวัดระยะความสูงของชิ้นงาน มีระยะให้เลือกหลายระยะวัด ตั้งแต่ 0.5mm ถึง 20mm มีความละเอียดสูงระดับห้าหลักหลังทศนิยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *