การทำงาน Mahr Small Tools กับโปรแกรม Polyworks

Polywork Inspection Gauge

โปรแกรม Polywork Inspectios Gauging สำหรับงานวัดละเอียดด้วยเครื่องมือวัด Small Tools เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลอินดิเคเตอร์ และ อื่นๆ ที่มีการกำหนดรูปแบบการวัดตามกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อมต่อข้อมูลการวัดแบบไร้สาย เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการวัด เพิ่มความสามารถในการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

ข้อดี ออกแบบการวัด small tools

ตัวอย่างการทำงาน

เป็นการใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน ประกอบด้วย เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์และ ไฮเกจ ในการวัดชิ้นงานตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้แล้ว การแสดงผลของโปรแกรมโดยการโหลดภาพงาน 3D drawing กำหนดจุดวัดและเครื่องที่ใช้ การกำหนดขนาดงานและค่าพิกัด จากนั้นผู้ใช้งานทำการวัดตามลำดับที่ออกแบบไว้ แสดงผลการวัดและเก็บข้อมูล ส่งผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการผลิตในลำดับต่อไป