บำรุงรักษาและสอบเทียบ

Roughness Check

การบำรุงรักษา (Maintenance) และสอบเทียบ (Calibration) คือ การตรวจสอบเครื่องมือวัดให้ถึงพร้อมทั้งในด้านฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของเครื่อง การหาตรวจสอบความผิดปกติ ความผิดพลาดของการทำงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เครื่องอยู่ในสภาพการใช้งานที่ถูกต้อง การป้องกัน และแนะนำกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะรวมถึงการ เปรียบเทียบ ระหว่างค่ามาตรฐาน กับ ค่าการวัดที่ได้จากเครื่องมือวัด ตามสเปคของผู้ผลิต

การสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยบริษัททั่วๆ ไป มักให้บริการเพียงการตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัดว่ายังคงอยู่ในสเปคหรือไม่ แต่ไม่ได้มีการปรับค่าให้ถูกต้องตามสเปคจึงทำให้เกิดความยผิดพลาดของค่าในการใช้งาน ซึ่งเป็นการปรับแต่งและสอบเทียบเพื่อให้เครื่องมือวัดสามารถอ่านค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ค่าความผิดพลาดไม่เกินมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด 

นอกเหนือจากใบรายงานผลความผิดพลาดในการวัดแล้ว การปรับเทียบเครืองมือวัด ยังเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความแม่นยำของเครื่องมือวัดนั้นๆ ว่ายังคงใช้งานได้ตามคุณสมบัติและมาตรฐานที่ทางผู้ผลิตได้กำหนดไว้ บริษัทได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต สามารถให้บริการพร้อมการทำความสะอาดเครื่องมือวัด การบำรุงรักษาที่ถูกวิธี การซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่แท้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

UK training

Roughness MASTER

Roughness master

Roundness master

Roundness Master