การแข่งขันวิชาชีพระดับภาค (มาตรวิทยา)

แข่งขันวิชาชีพ มาตรวิทยา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค (กรุงเทพฯและภาคตะวันออก) ประจำปีการศึกษา 2563
จัดโดยองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพจัดงานโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ซึ่งทางบรษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย) ได้มีส่วนสนับสนุุนงานดังกล่าวโดยมอบทุนการศึกษาสบทบในรางวัลการแข่งขันในงานด้านทักษะงานวัดละเอียด (ปวช.) และทักษะมาตรวิทยา (ปวส.) ทั้งยังได้นำความรู้ในด้านงานวัดความเรียบ ความหยาบผิว มานำเสนอทั้งในส่วนทฤษฏีและเครื่องวัดจริงในงานปฏิบัติ