ความสำคัญ ความกลม

ความกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตแบบ 3 มิติ ส่วนรูปร่างวงกลม หรือค่า Roundness ในงานผลิตทางกล คือ ความคลาดเคลื่อน 2 มิติที่ควบคุมรูปแบบโดยรวมของวงกลมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่โปรไฟล์รอบตัวงานที่ทำการวัด อยู่ในค่าพิกัดความเผื่อที่ต้องการ ความกลมที่สมบูรณ์แบบทางอุดมคติ Roundness =  Zero เกิดขึ้นได้ จาการยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น (1) การขีดเส้นวงกลมจากโปรแกรมมออกแบบชิ้นงาน CAD Program หรือ (2) การขีดวงเวียนตามขนาดความโตรัศมีของการกางวงเวียน เป็นต้น แต่จากข้างต้น (2) เราอาจจะไม่ได้ค่าความกลมเป็น 0 อย่างแน่นอน เมื่อเรากำลังพิจารณาค่าความผิดพลาดของความกลมในระดับไมโครเมตร

Cam Shaft Roundness

นอกจากค่าความกลมที่ได้กล่าวมาแล้ว เครื่องวัดความกลมยังหมายรวมถึงการวัดพารามิเตอร์อื่นๆอีก เช่น ความเยื้องศูนย์ (Eccentric) ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity) ค่าเป็นระนาบ (Flatness) ความตรง (Straightness) ตามรูปด้านบนและผลการวัดด้านล่าง