linear gauge
transducer
Solartron Main

Solartron Metrology ผู้นำในการผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดระยะ (Gauging Transducer) คุณภาพสูง ทั้งยังเป็นผู้นำในการผลิต Sensor ที่มีใช้ในระบบอัตโนมัติของโรงงานทุกประเภท ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างของโลก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสากรรมการผลิตฮารด์ดิสไดรว์ ฯลฯ

Solartron metrology thailand

สินค้าใหม่

Gauge Software

Orbit GCS เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานกับเกจวัดระบบ Digital Solartron Orbit network ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การใช้งานของเกจง่ายได้ยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ มีความสามารถหลากหลาย ทั้งที่เป็น Free Level และ Advance

Air Gauge Interface Module (AGM) สามารถรวมระบบเกจวัดทั้งแบบ โพรบสัมผัสและไม่สัมผัสแอร์เกจ เข้าในระบบวัดเกียวกัน เพิ่มความสะดวก ยืดหยุ่น ต่อการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

ดิจิตอลเกจ

Digital Gauge

การอาศัยข้อดีของเซนเซอร์เกจวัดระยะแบบขดลวดเพื่อใช้ระบบดิจิตอล  Orbit®Digital Measurement System. ที่มีจุดเด่นในเร่องของความละเอียด มีความสำคัญต่อการวัดระยะ ขนาด ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำสูง ทั้งระบบดิจิตอลยังมีความยืดหยุ่นในการนำเกจไปใช้งานในระบบการวัด การวิเคราะห์ข้ออมูลการวัดในฝ่ายผลิต ที่มีความความรวดเร็ว สามารถเก็บผลและนำมาใช้งานภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนาลอคเกจ

โซลาตรอนอนาลอกเกจ เกจวัดระยะที่ใช้เทคโนโลยีแบบอินดัคทีฟ ให้ความคุ้มค่าทางการใช้งานและทางด้านราคาที่ย่อมเยาว์มีระยะวัดจากช่วง ±0.25 ถึง ± 10มม. ทั้งยังมีรูปแบบของเกจหลากหลาย เพื่อประยุกต์ใช้งานที่มีอยู่มากมาย ลักษณะเกจมีในรูปแบบทรงมาตรฐานทรงปากกา (pencil type) แบบหักงอสาย (right angle) แบบพิเศษ เช่น เกจขนาดเล็ก 6mm (ปกติ 8mm) แบบบล๊อกสำเร็จเพื่องานวัดรูด้านใน รวมถึงมีชนิดของสายเกจแบบต่างๆ เช่น สายถัก

LVDT Sensor

LVDT 1

ทรานสดิวเซอร์ดิสเเพลสเมนท์ LVDT (Linear Vareiable Displacement Transducer) ใช้สำหรับวัดตำแหน่งหรือระยะขจัด (displacement) ใช้หลักการเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้นซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดตำแหน่งเช่นกัน แต่หลักการทำงานนั้นจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างภายในของ LVDT จะประกอบไปด้วย ขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding)

Special Gauge

Special Gauge 1

Solartron’s Block Gauges ที่มีรูปแบบของเกจที่ได้ออกแบบให้สามารถนำไปใช้ประยุกต์การวัดในรูปแบบความต้องการที่มีข้อจำกัด เช่น การใช้เกจแบบทรงปากกาทั่วไป (pencil type) ทิศตามแนวแกนเกจ Axial Probe ที่ไม่สามารถวัดชิ้นงานขนาดภายใน Inside diameter ได้ —-> 2mm Block Gauge ของ Solartron ที่ใช้ระยะการเข้าถึงเพียง 8mm. โดยที่สเปคคเกจยังคงคุณสมบัติเดิมไว้อย่างดีเยี่ยมทั้ง ความละเอียด ความถูกต้องและความคงทนของเกจ

Automate Control Gauge

ACS product

Solartron digital ACS probe เป็นเกจเซตสำเร็จพร้อมใช้งานได้ทันที (Automated Contorl System) ประกอบในตัวเกจด้วยหน้าจอสีแสดงผลการอ่านค่าและค่าสเปค Limit Tolerance หน่วยประมวลผล โปรแกรมเซตค่าเกต Gauge Preset, การ Hold ค่า การแสดงผลค่า Peak Hold เพื่อแสดงค่าฟอร์ม Runout ในเกจวัดยังมีส่วนรับและส่งค่าผ่านทางช่องทาง MOBUS and ASCII interfcae และส่วนทำงานกับชุดอุปกรณ์เสริม เช่น สวิทช์ ไฟสถานะ (Pilot lamp) หรือเครื่องจักร PLC ทาง ดิจิตอง  I/O

DRAWING

Mini probe 1
Mini sensor 1
ID probe drawing
Block Gauge Spec
BlockGauge Draft