หลักการ LVDT

LVDT หลักการ

หลักการทำงาน  :  Linear Variable Differential Transformer LVDT เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างประกอบด้วย ขดลวดปฐมภูมิหนึ่งชุดอยู่ตรงกลาง และขดลวดทุติยภูมิจำนวนสองชุดต่ออนุกรมกัน ทั้งสองชุดนี้มีจำนวนรอบที่เท่ากันแต่มีทิศทางการพันขดลวดตรงข้ามกัน เมื่อขดลวดปฐมภูมิได้รับการกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากภายนอก จะมีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิทั้งสองชุด โดยค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับขดลวดทุติยภูมิแต่ละชุดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแกนเคลื่อนที่ (movable core) โดยถ้าแกนอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างขดลวดทั้งสองชุดพอดี แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับขดลวดทุติยภูมิทั้งสองชุดจะมีค่าเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ LVDT จึงมีค่าเท่ากับ 0 โวลต์ หรือเรียกว่า ตำแหน่งศูนย์ (Null Position) ถ้าแกนเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา และเมื่อแกนเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิด้านขวามากกว่าด้านซ้าย

LVDT หลักการ

Simplicity of operation is the main strength of an LVDT, but to produce a reliable and stable sensor
requires meticulous attention to detail in its design and manufacture..